Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Test

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

8

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 8

Nhóm chuyên mục tin:ID

9

Attachments

Created at 2/14/2019 9:16 AM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 2/14/2019 9:16 AM by Bùi Hữu Chí