NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) - MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO! - TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023. - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2023) - TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ X VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LÀM THEO LỜI BÁC
Tân Phú: Để văn hóa tiếp tục là nền tảng tinh thần gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới
Cập nhật 20/07/2023 18:42
     Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, ngày 19/7/2023 tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) cho hơn 150 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
quang canh buoi tuyen truyen (1).jpg
Hinh : Quang cảnh buổi tuyên truyền
quang canh buoi tuyen truyen (3).jpg
Hinh : Quang cảnh buổi tuyên truyền

Báo cáo viên Nguyễn Linh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai chuyên đề và trên cơ sở giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới của Huyện đoàn xây dựng, đồng chí đã định hướng nhiều giải pháp hay để phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đoàn viên, thanh niên của huyện nhà hiện nay.

Qua đây giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn những giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa Việt Nam; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phấn đấu rèn luyện và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn.

Khái quát về Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Tháng 2/1943, Đảng ta ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí Thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên). Đề cương mở đầu với phần Cách đặt vấn đề, trong đó xác định rõ phạm vi và nội hàm của văn hóa bao gồm ba thành tố cơ bản là “tư tưởng”, “học thuật” và “nghệ thuật”. Và tiếp tục khẳng định mặt trận văn hóa sẽ phát huy vai trò then chốt của mình thông qua cuộc cách mạng văn hóa với 03 nguyên tắc vận động căn bản, gồm: “dân tộc hóa”, “đại chúng hóa” và “khoa học hóa”.

Đề cương nêu rõ: Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động. Không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa. Có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Từ đó chống lại văn hóa phát xít phong kiến, thóai bộ, nô dịch, văn hóa ngu dân và phỉnh dân; Phát huy văn hóa tân dân chủ Đông Dương.

Đồng thời cũng khẳng định quan niệm của người cộng sản về vấn đề cách mạng văn hóa là phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội; Cách mạng văn hóa muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo; Cách mạng văn hóa có thể hoàn thành khi nào cách mạng chính trị thành công (cách mạng văn hóa phải đi sau cách mạng chính trị. Những phương pháp cải cách văn hóa đề ra bấy giờ chỉ là dọn đường cho cuộc cách mạng triệt để mai sau).

Có thể nói, ra đời trong bối cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đề cương là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa), thể hiện tư duy, tầm nhìn, và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa.

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, có vai trò định hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân, là ngọn đèn soi rọi cho nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Từ đó đến nay, nền văn hóa Việt Nam phát triển đa dạng, phong phú, dân tộc, khoa học, đại chúng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Văn Trương

CÁC TIN KHÁC
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập