NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) - MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO! - TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023. - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2023) - TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ X VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
 

 Tổ chức bộ máy

 
 

A. Chức năng:

  Cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn  có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

B. Nhiệm vụ:

         - Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

         - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong địa phương.

        - Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

        - Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với Thanh thiếu nhi và tổ chức đoàn, hội, đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Thanh thiếu nhi và công tác Thanh thiếu nhi. 

          - Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn; quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Trung ương Đoàn.   

1. BAN TUYÊN GIÁO

        a. Chức năng.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng và văn hóa trong thanh thiếu nhi.

- Tổng hợp phân tích đánh giá tình hình công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi của tỉnh. Qua đó, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn về công tác tuyên truyền giáo dục trong thanh thiếu nhi.

          b. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Đại hội Đoàn tỉnh, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục thanh thiếu nhi; theo dõi triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh trong hệ thống Đoàn toàn tỉnh.

- Tham mưu đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kiểm tra đánh giá về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; sơ, tổng kết các Nghị quyết, hướng dẫn cơ sở thực hiện các nghiệp vụ về công tác tuyên truyền giáo dục theo đúng nguyên tắc Điều lệ Đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn.

- Phụ trách tham mưu các nội dung Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn (Website Tỉnh Đoàn), các nội dung chuyên mục phối hợp với Đài Phát thanh truyền Đồng Nai, Báo Đồng Nai và các phương tiện thông tin đại chúng theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đoàn trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Ngoài ra, phụ trách và theo dõi hoạt động cụm thi đua số 03 gồm Đoàn: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh. 

       2. BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA:

       a. Chức năng:

         - Ban Tổ chức Kiểm tra là bộ phận tham mưu cho Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn về các nội dung:

- Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh và công tác tổ chức cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn và các đơn vị sự nghiệp của Tỉnh đoàn.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cấp bộ Đoàn thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Là cơ quan Thường trực của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn.

          b. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Đại hội Đoàn tỉnh, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cụ thể hóa triển khai thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh và công tác tổ chức cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn; công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

          - Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng đề án quy họach cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với cán bộ Đoàn các cấp; theo dõi và có kế hoạch chỉ đạo, củng cố, kiện toàn các Ban Chấp hành đoàn cấp huyện, thị, thành và tương đương.

- Nghiên cứu, tham mưu về phương hướng, nội dung, biện pháp xây dựng tổ chức Đoàn; hướng dẫn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn về công tác phát triển đoàn viên mới, thành lập và giải thể các cơ sở Đoàn trực thuộc tỉnh; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn chương trình, kế hoạch kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả hoạt động phong trào và xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn ở các khu vực huyện, thị, thành phố, lực lượng vũ trang, công nhân lao động, trường học. Qua đó, đúc kết tình hình hoạt động thực tiễn ở cơ sở Đoàn, tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời điều chỉnh những cách làm chưa đúng, chưa đạt yêu cầu của các Nghị quyết, chủ trương lớn.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn theo Điều lệ Đoàn.


3. BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TỈNH ĐOÀN

      a. Chức năng:

- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên là cơ quan Thường trực của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, là bộ phận tham mưu cho Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, mà thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Đoàn về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; xây dựng, phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam; công tác tập hợp rộng rãi mọi đối tượng thanh niên, hình thành và phát triển các đối tượng xã hội, nghề nghiệp khác của thanh niên; công tác đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo.

- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên phụ trách theo dõi hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; CLB Tóc trẻ tỉnh Đồng Nai và các tổ chức xã hội nghề nghiệp của thanh niên khác do tổ chức Đoàn – Hội thành lập.

b. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Đại hội Đoàn tỉnh, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Nghiên cứu thực tiễn, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên ở các doanh nghiệp, khu vực nhà trọ; tham mưu về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi hội nhà trọ, Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm,...

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn các chủ trương công tác nhằm phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai;

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào hiến máu tình nguyện, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, phong trào dân vận khéo; hoạt động phổ cập tin học, nối mạng tri thức, truy cập mạng trong thanh thiếu niên;

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan về đẩy mạnh các chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

- Là cơ quan thường trực của Hội LHTN Việt Nam tỉnh giúp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chương trình công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam và phong trào thanh niên;

- Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đoàn trong lĩnh vực được phân công phụ trách;


      4. BAN THANH NIÊN CÔNG NHÂN VÀ ĐÔ THỊ 

      a. Chức năng:

- Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị là bộ phận tham mưu cho Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Đoàn thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đối tượng thanh niên công nhân, công chức, viên chức và thanh niên đô thị.

- Là Thường trực Tổ 07, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về công tác xây dựng và tổ chức hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

          b. Nhiệm vụ:

          - Nghiên cứu các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Đại hội Đoàn tỉnh, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về công tác vận động thanh niên, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong đối tượng thanh niên công nhân, công chức, viên chức và thanh niên đô thị.

          - Nghiên cứu thực tiễn, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò của thanh niên công nhân, công chức, viên chức và thanh niên đô thị trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

          - Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị là bộ phận thường trực tổ công tác xây dựng Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực nhà trọ; tham mưu hướng dẫn và hỗ trợ cho cơ sở tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào liên quan đến đối tượng thanh niên tại khu vực này.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về nội dung sinh hoạt chi đoàn khu vực đô thị, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực hành chính sự nghiệp.

- Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đoàn trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

        5. BAN THANH NIÊN NÔNG THÔN - AN NINH QUỐC PHÒNG

       a. Chức năng.

- Ban Thanh niên Nông thôn – An ninh Quốc phòng là bộ phận tham mưu cho Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Đoàn về chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực nông thôn, lực lượng vũ trang; hướng dẫn cơ sở thực hiện dự án hỗ trợ vốn và giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên.

- Phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết việc làm, đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn cho bộ đội xuất ngũ; tổ chức các chương trình liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo trong đoàn viên thanh niên; phối hợp việc giải quyết các chế độ chính sách cho thanh niên xung phong.

b. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Đại hội Đoàn tỉnh, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về công tác vận động đoàn viên thanh niên, công tác xây dựng tổ chức Đoàn thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực địa bàn nông thôn, lực lượng vũ trang.

- Phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện các dự án vay vốn hỗ trợ và giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nhằm hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các ngành có liên quan về lĩnh vực nông thôn và an ninh quốc phòng trên địa bàn trong toàn tỉnh; thực hiện giải quyết các chế độ và chính sách cho đối tượng thanh niên xung phong; bộ đội xuất ngũ; tổ chức phong trào bảo vệ môi trường, phong chống thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn khu vực nông thôn và lực lượng vũ trang.

- Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đoàn trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC

      a. Chức năng:

- Ban Thanh thiếu nhi Trường học là bộ phận tham mưu cho Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học và phong trào thanh niên học sinh, sinh viên.

- Ban Thanh thiếu nhi trường học là cơ quan Thường trực của Hội đồng Đội, Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai.

b. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Đại hội Đoàn tỉnh, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học và phong trào thanh niên học sinh, sinh viên.

          - Nghiên cứu, đề xuất chủ trương với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về chương trình công tác hàng năm, các quy định và chế độ đối với cán bộ Đoàn - Đội trường học; công tác vận động thanh niên thuộc đối tượng đoàn viên thanh niên các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học và Dạy nghề.

- Phối hợp với các Ban, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn để thiết kế và tổ chức các chương trình hoạt động trong phạm vi công tác thiếu nhi và trường học.

- Là cơ quan thường trực Hội Đồng Đội tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về chủ trương, phương hướng, nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về nội dung sinh hoạt chi đoàn lớp.

- Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đoàn trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

7. VĂN PHÒNG

      a. Chức năng:

- Văn phòng Tỉnh Đoàn là bộ phận tham mưu cho Thường trực Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong công tác thi đua khen thưởng, tài chính - quản trị và hành chính của cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn.

- Tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về tài chính của các đơn vị; quản lý hoạt động và tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn.

b. Nhiệm vụ:

- Phụ trách các công tác xử lý, lưu trữ văn bản.

- Làm đầu mối thông tin, đối nội, đối ngoại của cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn.

- Đảm bảo phục vụ hầu cận, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính cho toàn bộ hoạt động của cơ quan Tỉnh đoàn.

- Tổng hợp báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong tỉnh (tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm).

- Tổng hợp báo cáo thành tích, chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh Đoàn.

- Tham gia biên tập các Văn kiện Đại hội, Hội nghị của Đoàn.

- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn, hệ thống các quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai.

- Biên soạn tài liệu tập huấn công tác văn phòng cho hệ thống cơ sở Đoàn, góp phần chấn chỉnh công tác soạn thảo văn bản, thống nhất về thể thức văn bản của Đoàn và đưa hệ thống thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng của Đoàn đi vào nề nếp.

- Tập hợp xử lý sắp xếp, hệ thống hóa các tài liệu lưu trữ của cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn.

- Tham gia quản lý hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn.

   - Là thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tỉnh Đoàn. 
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Địa chỉ: số 33, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 02513.846.458        E-mail: vanphongtinhdoandn@gmail.com
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập