NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021) - TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - - Chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Nai lần thứ XIII năm 2020 và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020. - Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2017)
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN
Tuổi trẻ Đồng Nai tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Cập nhật 24/06/2021 08:20
 

​      Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; ngày càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này. Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, nhằm đấu tranh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 đã làm chuyển biến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có sự ra đời và phát triển nhanh chóng của mạng xã hội. Bên cạnh những tiện ích mang lại, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sức mạnh lan truyền của internet, mạng xã hội như một phương tiện truyền thông đắc lực để đăng tải, phát tán những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng thay đen”; làm lẫn lộn đúng - sai, thật - giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái thù địch. Đặc biệt, trước thềm các sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng như  Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử HĐND các cấp … sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, ý đồ của chúng là xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự đại hội... Tất cả đều nhằm mục đích: Hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

mang xa hoi.jpg

Hình 1 – sự đa dạng và phong phú của mạng xã hội hiện nay

  Xác định được tầm quan trọng của công tác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của tỉnh để chủ động chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp trong từng đối tượng đoàn viên thanh niên.

Trong thời gian qua, ngay sau khi các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kịp thời ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh; nhất là việc triển khai một số nghị quyết có liên quan đến thanh niên như Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Đề án của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và không ngừng đổi mới nội dung công tác tuyên truyền nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhất là đổi mới hình thức trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên. Trong đó chú trọng phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn cơ sở, tăng cường đổi mới, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền, như: Thông qua tổ chức Hội nghị học tập; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội; lồng ghép nội dung học tập, tuyên truyền Nghị quyết vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội; triển lãm; các Hội thi Đội tuyên truyền thanh niên về Nghị quyết, thi viết, thi trắc nghiệm qua website…Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và xây dựng kế hoạch đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận gắn với chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, dự báo kịp thời các luồng tư tưởng mới phát sinh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, sớm phát hiện những vấn đề nổi cộm để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Phát huy vai trò mạng xã hội, phương tiện truyền thông hiện đại vào công tác giáo dục của Đoàn thông qua việc động xây dựng hệ thống mẫu băng rôn, áp phích, tranh ảnh, đồ họa thông tin, đoạn phim ngắn, đăng tải, biên soạn Infographic; clip; trailer; teaser… và phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, cổ động trực quan cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Nai và 22 Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có sức hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp, đồng thời, chủ động trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội; Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới.

sinh hoạt.jpg

Hình 2- Quang cảnh một buổi sinh hoạt trực tuyến của Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Đồng Nai

Qua việc triển khai các mô hình sáng tạo và hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao trình độ và nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục bám sát định hướng theo hướng dẫn Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Hai là, tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài học lý luận chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Hàng quý tổ chức giao ban công tác Tuyên giáo lồng ghép với tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn. Tăng cường thông tin tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, coi trọng, chủ động và tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi cán bộ đoàn, đảng viên trẻ trong tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị.  

Năm là, cần xây dựng đa dạng hóa các ấn phẩm tuyên truyền, bản tin tuyên truyền định hướng tư duy, dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai lệch trái, đấu tranh phản bác các âm mưa “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử phản động, nhất là các vấn đề xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ...

Sáu là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong triển khai học tập lý luận chính trị. Mỗi tổ chức Đoàn cần phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn.  

         

CTV Quốc Đạc

CÁC TIN KHÁC
» Đồng Nai: bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội công cụ cần thiết để điều chỉnh hành vi của giới trẻ trong việc sử dụng mạng xã hội (06/07/2021 15:10)
» ​Hệ thống 20 chỉ tiêu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (02/07/2021 10:23)
» ​Đồng Nai: Trên 300 cán bộ đoàn tham gia Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Quý II năm 2021; Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (30/06/2021 17:02)
» Không thể xuyên tạc, phủ nhận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta (30/06/2021 10:59)
» ​Đa dạng hóa các hình thức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội XIII Đảng của tổ chức Đoàn (23/06/2021 16:35)
» ​Đồng Nai: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn chuyên trách Tỉnh đoàn - Chuyên đề “Công tác tuyên giáo của Đoàn” (19/05/2021 16:47)
» Những mô hình học tập và làm theo Bác ở Ðồng Nai (18/05/2021 10:49)
» 4 biện pháp bảo vệ an toàn cho người dùng trên TikTok (03/06/2021 09:52)
» 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam - tầm vóc thời đại (07/05/2021 15:15)
» “Tẩy chay bầu cử”: Luận điệu sai trái, nguy hiểm (13/05/2021 09:12)
1 - 10 Next
PHÓNG SỰ ẢNH
Lượt truy cập :
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.

Cơ quan chủ quản: Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Website: doantncshcm.dongnai.gov.vn         Điện thoại: 061.846458 - Fax: 061.846458        E-mail: td@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " Tỉnh Đoàn Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

| Đăng nhập