Chào mừng các bạn đã đến với Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai - Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua tình nguyện. Sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc   English   Liên hệ   Cấu trúc
   Trang chủ    Hỗ trợ    Diễn đàn    Weblinks      
Hội LHTN Việt Nam
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
Đoàn - Hội ngoài quốc doanh
Văn bản phát hành
Tư vấn dạy nghề, việc làm
CLB SXKD Giỏi
Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển dụng
Trung tâm trực thuộc
Diễn đàn
Âm Nhạc
Thông tin tư liệu
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn
Website Links
  Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 
 
Số lượt truy cập
4670072
 
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 26/3 NĂM 2010
   
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 26/3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số :  36 / KH-TCN


Biên Hoà, ngày 22  tháng  02   năm  2010

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 26/3

NĂM  2010

 

- Thực hiện Chỉ thị 18/2001/ CT-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thực hiện Pháp lệnh công chức ngày 26/2/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29/4/2003; Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 05/9/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ về việc ban hành quy chế thi tuyển công chức;

- Căn cứ Nghị định số 116/2003/ NĐ-CP ngày 10/10/2003; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004; Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007; Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03/3/2008 của Bộ Nội vụ.

- Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực hiện Quyết định số 79/2006/QÐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Ðồng Nai và hướng dẫn số 1747/HD-SNV của Sở Nội vụ Ðồng Nai ngày 06/11/2006 về việc thực hiện Quyết định số 79/2006/QÐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Ðồng Nai về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

- Thực hiện Thông báo số 2106/ SNV – TCBC của Sở Nội vụ ngày 24/12/2009 về việc thông báo chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động Nghị định 68/2000 / NĐ – CP năm 2010 cho Trường trung cấp nghề 26/3 là 36 biên chế (biên chế sự nghiệp)

- Thực hiện Điều lệ tổ chức họat động Trường trung cấp nghề 26/3 (ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-TĐ ngày 17/10/2007 của Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai).

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

            Trường trung cấp nghề 26/3 được thành lập với mục đích chính yếu là đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ và thanh niên Đồng Nai.                        Việc tuyển dụng viên chức ngạch cán bộ, giáo viên và công nhân viên của Trường dựa vào các quy định của Nhà nước, ngoài ra còn dựa vào cơ sở vật chất thực tế của Trường.

       

II. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG :

1. Nguyên tắc :

1.1. Việc tổ chức xét tuyển phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Đảng và Nhà nước, mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện quy định đều có cơ hội được xét tuyển vào viên chức Trường trung cấp nghề 26/3  Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch và được bố trí đúng việc, đủ việc theo quy định.

1.2. Tổ chức xét tuyển phải thông qua Hội đồng xét tuyển của Trường trung cấp nghề 26/3

2. Phạm vi:

Việc xét tuyển cán bộ, giáo viên và công nhân viên được thực hiện để tuyển dụng cán bộ, giáo viên và công nhân viên công tác,  giảng dạy tại Trường trung cấp nghề 26/3.

3. Đối tượng :

Là công dân Việt Nam, có bằng tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp các trường Đại học Sư phạm kỹ thuật trong cả nước; trường Đại học phù hợp với các chuyên ngành đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ liên quan nhiệm vụ của Trường.

4. Điều kiện xét tuyển :

Những người được tham dự xét tuyển vào ngạch giáo viên thuộc các bậc học cần có những điều kiện sau :

a. Là công dân Việt Nam, tốt nghiệp các trường Đại học Sư phạm kỹ thuật trong cả nước; trường Đại học phù hợp với các chuyên ngành đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ liên quan nhiệm vụ của Trường.

b. Tuổi dự tuyển phải đủ từ 22 tuổi đến dưới 45 tuổi.

c. Có hộ khẩu tại Đồng Nai ( ưu tiên hộ khẩu tại thành phố Biên Hòa ), có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương xác nhận.

d.Có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của ngạch dự tuyển.

đ. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ được giao. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

e. Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước, phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (UBND phường, xã, phòng Nội vụ thành phố, thị xã trở lên xác nhận).

Không nhận dự tuyển những trường hợp sau :

+ Có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể.

+ Phát âm không chuẩn.

+ Thiếu một trong những hồ sơ quy định.

Lưu ý : người xin dự tuyển phải trực tiếp đem hồ sơ tới Trường để giao nộp hồ sơ. Người thu nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm sơ tuyển về hình thức và phát âm theo đúng quy định.

5.    Nhu cầu tuyển dụng:

-          Giáo viên Cơ khí                                  : 02

-          Giáo viên Hóa                          : 01

-          Giáo viên Tin học                                 : 01

-          Kế toán                                               : 01

-          Văn thư                                              : 01

 

III. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN DỤNG :

1. Công tác chuẩn bị :

1.1. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Trường và chỉ tiêu biên chế giáo viên được UBND tỉnh giao.

1.2. Trường xây dựng Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức trình Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ra quyết định.

2. Hội đồng xét tuyển :

2.1. Thành lập Hội đồng xét tuyển.

Hội đồng xét tuyển viên chức ngạch giáo viên do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ra quyết định thành lập.

2.2. Nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển.

Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện công tác xét tuyển viên chức. Hội đồng xét tuyển có nhiệm vụ :

- Thông báo cụ thể chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng tuyển dụng viên chức cho người dự tuyển biết.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ của những người dự tuyển vào viên chức.

- Giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét tuyển dụng viên chức Trường trung cấp nghề 26/3 bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, chế độ chính sách.

- Đề xuất và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn việc xem xét tuyển dụng viên chức phù hợp với điều kiện thực tế của Trường và những quy định chung của Nhà nước.

2.3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tuyển :

- Hội đồng xét tuyển giáo viên làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

- Mọi quyết định của Hội đồng thông qua các kỳ họp do Chủ tịch Hội đồng điều khiển.

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành công tác xét tuyển viên chức Trường trung cấp nghề 26/3.

2.4. Thư ký Hội đồng là bộ phận giúp việc cho Hội đồng xét tuyển có nhiệm vụ :

- Tiếp nhận hồ sơ của những người dự tuyển theo đúng điều kiện quy định.

- Tổng hợp danh sách những người dự tuyển, sắp xếp thứ tự người có kết quả học tập trung bình cả khoá từ cao xuống thấp, các đối tượng chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước.

- Báo cáo kết quả thẩm định, xem xét hồ sơ của những người dự tuyển và những khó khăn vướng mắc cụ thể khi thẩm định để Hội đồng xét tuyển xem xét, giải quyết.

2.5. Thành phần Hội đồng xét  tuyển gồm :

+ Chủ tịch : Đ/c Lê Thị Ngọc Loan Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai.

+ Phó chủ tịch : Đ/c Trần Văn Tiến Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề 26/3.

+ Thư ký : Đ/c Trần Vĩnh Liêm – Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề 26/3.

+ Các Thành viên :

-                Đ/c Nguyễn Bình Nam – UVTV Tỉnh đoàn – Trưởng Ban tổ chức.

-                Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng – Cán bộ Ban tổ chức

-                Đ/c Nguyễn Viết Khoa – Trưởng phòng Đào tạo Trường trung cấp nghề 26/3.

-                Đ/c Nguyễn Hữu Trung – Trưởng Phòng TC – HC – QT Trường trung cấp nghề 26/3.

3. Quy định về thủ tục hồ sơ.

3.1. Hồ sơ của người dự tuyển viên chức gồm  :

- Đơn xin tuyển dụng (theo mẫu)

- Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản phôtô có công chứng).

- Bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

 Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra (Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng chuyên môn và bảng điểm; chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ)

- Bản sao giấy khai sinh (nếu giấy khai sinh thất lạc thay bằng chứng minh nhân dân)

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản phôtô hộ khẩu gia đình (có công chứng)

- Các giấy tờ chứng nhận để xét ưu tiên (nếu có) có công chứng nếu là bản sao.

- Quyết định thôi việc hay chấm dứt hợp đồng của cơ quan đơn vị cũ (nếu trước đây đã công tác ở đơn vị khác).

- Hai phong bì dán tem và kèm 2 ảnh cỡ 4x6.

- Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm.

3.2. Nộp hồ sơ :

- Người dự tuyển viên chức nộp hồ sơ tại Trường trung cấp nghề 26/3.

3.3. Quy định ưu tiên trong xét tuyển.

Ưu tiên 1 : Người dân tộc thiểu số, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh.

Ưu tiên 2 : Những người có học vị Tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu cần tuyển.

Ưu tiên 3 : Những người có học vị Thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 2 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3.4. Quy trình xét tuyển :

- Thư ký tổng hợp, phân loại hồ sơ để báo cáo Hội đồng, nêu rõ yêu cầu, đặc điểm nghề nghiệp, nguyện vọng, kết quả học tập và đối tượng ưu tiên theo quy định đối với từng người dự tuyển.

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển chọn, người dự tuyển được lấy kết quả học tập, rèn luyện trong các trường Đại học (bảng điểm hoặc học bạ) và chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước để dự tuyển.

- Người được xét trúng tuyển là những người được xét tuyển không qua thi tuyển viên chức theo khoản 1 điều 6 của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và điểm 5 mục 2 của Thông tư 10/2004/TT-BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và thực hiện theo Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; tức là Hội đồng tuyển dụng căn cứ yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng, thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn từng người dự tuyển.

- Khi có kết quả trúng tuyển, Trường sẽ Hợp đồng làm việc lần đầu

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thời gian xét tuyển dụng :

-          Thời gian đăng báo công khai: 01/3/2010 đến 15/3/2010.

-          Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng:         15/3/2010 đến 30/3/2010.

-          Thời gian xét tuyển:                             01/4/2010 đến 03/4/2010.

Từ 15/3/2010  đến 27/3/2010: chuẩn bị điều kiện cho Hội đồng tuyển dụng :

+ Soạn thảo các văn bản, quyết định.

+ Thành lập Hội đồng tuyển dụng và Họp phiên đầu tiên

+ Chuẩn bị mẫu hồ sơ, danh sách.

v           Tuỳ theo tình hình thực tế về nhu cầu giảng dạy và hoạt động của Nhà trường, Hội đồng xét tuyển Trường trung cấp nghề 26/3 sẽ xin ý kiến của Lãnh đạo Cơ quan Tỉnh Đoàn tiếp tục triệu tập Hội đồng xét tuyển theo nhu cầu.

 2.Báo cáo kết xét duyệt tại Trường:

Trường lập danh sách theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp trên cơ sở chỉ tiêu tuyển in ra làm 4 bản để trình Ban Thuờng vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai phê duyệt.

 

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trường trung cấp nghề 26/3 kính trình Tỉnh Đoàn Đồng Nai .

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn ( BC)

- Trang Web Tỉnh Đoàn

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng (thực hiện)

- Lưu VTTĐ, Trường 26/3

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                   (Đã ký)

 

 

   Trần Văn Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa
   Thông báo tuyển dụng (08-04-2009)
 Thăm dò dư luận
Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
Học tập nâng cao trình độ.
Việc làm.
Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
Hoạt động vui chơi giải trí.
Nhu cầu khác.
 
  Ảnh sự kiện
Ra mắt CLB SXKD giỏi
Web poll
As for you, Should Youth movement of Dong Nai province be assessed as:
Dynamic and so practical
Inactive and movement tendency
Passive, unable to draw participation of Youth

[ Kết quả | Polls ]
Số phiếu: 123
  Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ | Cấu trúc Lên đầu trang