Chào mừng các bạn đã đến với Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai - Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua tình nguyện. Sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc   English   Liên hệ   Cấu trúc
   Trang chủ    Hỗ trợ    Diễn đàn    Weblinks      
Hội LHTN Việt Nam
Truyền thống Hội
Điều lệ hội
Nghi thức hội
Công tác Tổ chức
Kỹ năng sinh hoạt
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
Đoàn - Hội ngoài quốc doanh
Văn bản phát hành
Tư vấn dạy nghề, việc làm
Trung tâm trực thuộc
Diễn đàn
Âm Nhạc
Thông tin tư liệu
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn
Website Links
  Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 
 
Số lượt truy cập
4651126
 
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần của xã hội (*)
   
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn vì sự nghiệp đấu tranh xóa bỏ sự thống trị, áp bức, nô dịch của chủ nghĩa thực dân trên hành tinh chúng ta; cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; vì lý tưởng giải phóng con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị tốt đẹp giữa các dân tộc. Chính vì vậy mà không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân thế giới cũng rất kính trọng và yêu quý Người, dành cho Người những tình cảm trân trọng nhất, những đánh giá tốt đẹp nhất. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn thuộc về nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Chính sự cống hiến to lớn của Người cho dân tộc và thế giới, năm 1990, Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam".
 


Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đang ra sức phát huy di sản Hồ Chí Minh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tỉnh Đồng Nai trong những năm qua, với lòng thành kính đối với Người, ra sức thực hiện và phát huy di sản Hồ Chí Minh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện: Nền kinh tế luôn giữ mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng lên, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển trong những năm tới. Hoạt động văn hóa xã hội có tiến bộ nhiều mặt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Bộ máy nhà nước các cấp được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng ngày càng tăng. Tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lan tỏa sâu, rộng và đạt được những kết quả rất phấn khởi. Trong hàng ngàn gương cá nhân và tập thể điển hình tiêu biểu các cấp, Ban chỉ đạo tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 82 tập thể và 143 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đây là những bông hoa tuyệt vời trong rừng hoa của cuộc sống đời thường, đã thể hiện một cách sinh động việc thực hiện những lời mong ước của Bác, những giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sẽ là những viên gạch tươi thắm xây dựng nền tảng giá trị về đạo đức và văn hóa của người Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là những mẫu hình tiêu biểu trong các phong trào quần chúng, đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Gần 25 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tỉnh Đồng Nai đã giành được những thắng lợi to lớn và rất quan trọng, đang bước đi vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đoàn kết một lòng, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh hơn.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, để thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân ta, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị (khóa X) để Cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa sâu, rộng hơn trong đời sống xã hội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là xây dựng nền tảng đạo đức, nền tảng văn hóa, tinh thần của xã hội, đây là nhiệm vụ lâu dài, phải làm liên tục, thường xuyên và là một trong những giải pháp rất quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

- Hai là, Đảng ta đã xác định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của toàn Đảng, toàn xã hội. Do đó, tư tưởng trên phải được quán triệt sâu sắc vào các hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc đối với mỗi đảng viên và toàn Đảng. Vì vậy, việc kiên quyết đấu tranh chống những thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với chiến lược "Diễn biến hòa bình"của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, xét lại, bảo thủ, giáo điều và thường xuyên nghiên cứu, học tập để nắm vững những tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối, chủ trương của Đảng, để thực hiện tốt trong quá trình công tác và cuộc sống, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Ba là, quá trình triển khai Cuộc vận động từ nay đến cuối năm 2010 phải gắn chặt với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” đi vào chiều sâu của cuộc sống và hoạt động của toàn Đảng bộ, tổ chức tự phê bình và phê bình nghiêm túc trong nội bộ Đảng; phát huy và thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tạo điều kiện thuận lợi và coi trọng sự giám sát và tham gia góp ý của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, để quần chúng ngoài Đảng tham gia góp ý, giám sát, xây dựng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đạo đức, lối sống ở cơ quan, đơn vị, ở nơi cư trú và các sinh hoạt xã hội khác, nhất là với cán bộ chủ chốt, cán bộ có chức, cán bộ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân trong công việc hàng ngày, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân; cán bộ, công chức phải gần dân, hiểu dân, học dân, thực sự là công bộc của dân, hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân như lời dạy của Bác Hồ.

- Bốn là, gắn Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là hoàn thành hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, triển khai tốt, chu đáo việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp và gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2010 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Bên cạnh đó, tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là gương những người tốt việc tốt các cấp để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân về sự thành công của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 (Trích diễn văn của Chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN MỘT tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN tỉnh tổ chức vào tối 19-5 tại Văn miếu Trấn Biên)

Tựa bài do tòa soạn đặt.

Các tin đã đưa
   Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục lớn của dân tộc (20-05-2010)
   Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai: Một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ (13-05-2010)
   Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 * 19-5-2010): Chủ tịch Hồ Chí Minh - Từ làng Kim Liên đến Ba Đình lịch sử (11-05-2010)
   Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên: Đúng thực chất và đi vào chiều sâu (10-05-2010)
   Tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một: Xây dựng Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn và hiện đại của khu vực phía Nam (*) (04-05-2010)
   35 năm cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân Đồng Nai (1975 - 2010). Kỳ 3: Diện mạo mới trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (26-04-2010)
   Nhân lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010 (mùng 10 - 3 âm lịch): Thiêng liêng Đền Hùng - Cội nguồn dân tộc Việt (22-04-2010)
   Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Long Khánh (21-4-1975 - 21-4-2010): Long Khánh - Một đô thị phát triển và thân thiện đang được hình thành (21-04-2010)
   TX.Long Khánh với phong trào thi đua "Dân vận khéo" (19-04-2010)
 Thăm dò dư luận
Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
Học tập nâng cao trình độ.
Việc làm.
Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
Hoạt động vui chơi giải trí.
Nhu cầu khác.
 
Web poll
As for you, Should Youth movement of Dong Nai province be assessed as:
Dynamic and so practical
Inactive and movement tendency
Passive, unable to draw participation of Youth

[ Kết quả | Polls ]
Số phiếu: 123
  Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ | Cấu trúc Lên đầu trang