Chào mừng các bạn đã đến với Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai - Tuổi trẻ Đồng Nai thi đua tình nguyện. Sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc   English   Liên hệ   Cấu trúc
   Trang chủ    Hỗ trợ    Diễn đàn    Weblinks      
Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành và phát triển
Điều lệ Đoàn
Luật Thanh niên
Chủ trương - Nghị quyết
Bộ máy cơ quan chuyên trách
Đoàn trực thuộc
Số liệu tổ chức
Sổ tay cán bộ Đoàn
Hội LHTN Việt Nam
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
Đoàn - Hội ngoài quốc doanh
Văn bản phát hành
Tư vấn dạy nghề, việc làm
Trung tâm trực thuộc
Diễn đàn
Âm Nhạc
Thông tin tư liệu
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn
Website Links
  Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 
 
Số lượt truy cập
4604146
 
Nghị quyết 63 của BCH Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai "Về Công tác thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ CNH - HĐH, từ nay đến năm 2010"
NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI

Về Công tác thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hoá từ nay đến năm 2010

                Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục, vận động thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng. Trong giai đoạn cách mạng mới, làm tốt công tác thanh niên là xây dựng lực lượng kế tục, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng nguồn nhân lực trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

               Quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xây dựng Nghị quyết về công tác thanh niên và xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nay đến 2010.

              

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

               I- TÌNH HÌNH THANH NIÊN:

               Hiện nay, Đồng Nai có hơn 700 ngàn thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 35, chiếm gần 33% dân số và 56% lao động xã hội toàn tỉnh, đây là lực lượng lao động dồi dào, góp phần trong việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 04-NQ/TW (khóa VII) và Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa V) về công tác thanh niên trong qúa trình đổi mới tích cực của nền kinh tế đất nước, thanh niên Đồng Nai đã có bước tiến cơ bản về trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, về sức khỏe, thu nhập và đời sống văn hóa. Những chuyển biến đó đã sâu sắc đến nhận thức, hành động trong thanh niên, tạo nên một diện mạo mới cho tuổi trẻ Đồng Nai: năng động, hăng hái lao động, học tập, nhạy bén tiếp thu khoa học kỹ thuật, xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Phần lơn thanh niên giàu khát vọng, có ý chí vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội. Tính tích cực xã hội, tinh thần tự nguyện, xung kích của thanh niên đươc khơi dậy và phát huy. Đã, đang hình thành một lớp thanh niên ưu tú, có tri thức, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và mong muốn cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.

               Bên cạnh những mặt tích cực trong thanh niên, cũng còn bộc lộ những nhược điểm, yếu kém như: một bộ phận thanh thiếu niên thiếu định hướng chính trị, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với xã hội, coi nhẹ giá trị truyền thống dân tộc. Tệ nạn xã hội và tội phạm trong thanh niên có xu hướng gia tăng. Điều đáng lưu ý là một tỉnh công nghiệp nhưng trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của thanh niên còn thấp nhất là khu vực nông thôn, ít rèn luyện thể lực, tác phong lao động công nghiệp kém. Tình trạng thiếu trầm trọng lao động được đào tạo có trình độ cao để làm việc trong các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến là một thách thức rất lớn trong qúa trình hội nhập, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh.

               Những vấn đề bức xúc trong thanh niên hiện nay là: điều kiện học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; giải quyết việc làm, có thu nhập đảm bảo đời sống và đáp ứng các nhu cầu về sinh hoạt văn hóa nhất là được giáo dục, giác ngộ bản chất giai cấp, lý tưởng cách mạng của Đảng, tập hợp vào Đoàn, vào Hội trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong thanh niên có đạo, thanh niên dân tộc thiểu số, người Hoa; bài trừ các tệ nạn xã hội trong thanh niên.

               II- CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH:

               Năm 1993, BCH Đảng bộ Tỉnh đã ban hành Nghị quyết 19-NQ/TU (khóa V) về chương trình hành động Nghị quyết 04/TW. Các cấp ủy Đảng trực thuộc tỉnh, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đều xây dựng chương trình hành động và có Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên, đến cuối năm 1997 toàn Đảng bộ đã tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện công tác thanh niên. Từ đó các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện công tác thanh niên, chú trọng công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị, lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chăm lo việc xây dựng kiện toàn tổ chức Đoàn, thực sự xem công tác xây dựng Đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, phát triển Đảng trong thanh niên, nhiều cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn có năng lực được đề bạt, bố trí vào các cơ quan Đảng, chính quyền. Ngoài ra, các cấp ủy còn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn phát huy vai trò của mình, định kỳ họp nghe Ban Thường vụ Đoàn báo cáo tình hình nhiệm vụ, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi.

               Chính quyền, các cấp và các ngành ngày càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với công tác thanh niên. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về những lĩnh vực quan trọng có liên quan đến thanh niên như giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… được quan tâm. Nhiều ngành thực hiện có hiệu qủa, có chương trình liên tịch với Đoàn để làm tốt công tác thanh niên ở từng lãnh vực như phòng chống tội phạm (ngành Công an), giáo dục truyền thống, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (Hội cựu chiến binh, Quân sự), ứng dụng và chuyển giao công nghệ (ngành nông nghiệp, công nghiệp) … Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên ngày càng tiến bộ: chú trọng bồi dưỡng, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tập hợp thanh niên vào Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng đoàn viên, cơ sở Đoàn được nâng lên, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham  gia được xã hội quan tâm và tín nhiệm.

               Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên của một số cấp ủy Đảng nhìn chung chưa được cụ thể và thiếu toàn diện. Qúa trình lãnh đạo có tiến  hành sơ kết, kiểm tra nhưng chậm đề ra các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề thanh niên. Công tác phát triển Đảng trong thanh niên đạt kết qủa chưa cao, còn một số ngành và cán bộ chính quyền chưa nhận thức được vai trò, trách nhiệm của ngành, cấp mình trong công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên, nên sự quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ chưa đáp ứng yêu cầu, coi công tác thanh niên là nhiệm vụ của Đảng và Đoàn thanh niên. Các khó khăn và những vấn đề bức xúc trong thanh niên chậm được giải quyết, bên cạnh đó việc đầu tư, tạo các điều kiện vui chơi giải trí, phát triển lành mạnh cho thanh thiếu nhi chưa đúng mức. Các nhu cầu, lợi ích chính đáng về hưởng thụ, tiếp cận các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin khoa học của thanh niên ngày một cao và đa dạng mâu thuẫn với khả năng đáp ứng của xã hội. Do đó, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, làm  hạn chế các khả năng, tiềm lực to lớn trong thanh niên.

               Công tác bồi dưỡng, quy hoạch đào tạo cán bộ Đoàn còn hạn chế. Nhìn chung đội ngũ cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vu, công tác chuẩn bị đội ngũ kế thừa cho các cấp bộ Đoàn đặc biệt là cơ sở còn hạn chế. Chưa làm tốt việc phát hiện, tạo nguồn cũng như động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ có năng lực làm công tác thanh niên. Chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư tuy có chuyển biến, nhưng chậm đổi mới, cải tiến chế độ hội họp, sinh hoạt chi đoàn dẫn đến tình trạng đoàn viên thiếu nhiệt tình trong sinh hoạt; công tác quản lý đoàn viên chưa chặt chẽ. Ở khu vực trường học, hoạt động Đoàn – Hội chủ yếu tập trung ở cấp trường, cấp chi đoàn lớp còn lúng túng, vẫn còn một bộ phận thanh niên trong học đường thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện và mắc vào các tệ nạn xã hội. Các cấp bộ Đoàn chưa nắm chắc thực lực đoàn viên, hội viên, thanh niên chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc xây dựng các tổ chức Đoàn – Hội trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức ở địa bàn dân cư còn thấp, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh còn gặp nhiều khó khăn lúng túng.

               III- NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ MỚI:

               1. Thời cơ, thuận lợi:

               Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và xã hội luôn dành sự quan tâm lớn với thanh thiếu nhi và công tác thanh niên; tạo điều kiện giúp thanh niên có cơ hội để phát huy tiềm năng, cống hiến, trưởng thành.

               Sự ổn định chính trị – xã hội, các điều kiện phát triển và tiềm năng dồi dào của tỉnh về lao động, đất đai, ngành nghề, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp phát triển. Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh Đồng Nai, sự giao lưu, hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế trên địa bàn là cơ hội để thanh niên trong tỉnh phát huy tài năng sức trẻ vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp trí tuệ, sức lực góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

               Sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều nhân tố mới, những điển hình xuất sắc đã xuất hiện cùng với tính tích cực chính trị xã hội của đông đảo thanh niên được khơi dậy là cơ sở thúc đẩy công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên.

               2. Khó khăn, thách thức:

               Tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp ảnh hưởng đến Việt Nam và tác động đến thanh niên; nền kinh tế đất nước, của tỉnh tuy phát triển nhưng còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của thanh thiếu niên; các chính sách giáo dục – đào tạo, lao động việc làm, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; đầu tư và quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Đặc biệt là trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề của không ít thanh niên còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội; chưa đáp ứng được yêu cầu làm việc trong các khu công nghiệp cũng như trước tốc độ phát triển chung của tỉnh.

               Việc đấu tranh ngăn chặn mặt trái của nền kinh tế thị trường, việc giáo dục, động viên công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tích cực lao động, học tập làm chủ khoa học công nghệ, phát huy trách nhiệm công dân bảo vệ lợi ích quốc gia, đòi hỏi phải có sự quan tâm và biện pháp hữu hiệu để thực hiện.

               Sự chênh lệch về thu nhập, mức độ hưởng thụ vật chất, tinh thần giữa các bộ phận thanh niên ở các khu vực làm nảy sinh những nhu cầu đa dạng khác nhau trong lối sống, tư tưởng. Mặt khác các thế lực thù địch luôn tìm cách lôi kéo, làm hư hỏng, phai nhạt lý tưởng, băng hoại đạo đức, lối sống thanh thiếu niên. Đó chính là những thách thức của tuổi trẻ Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

 

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN TỪ NAY ĐẾN 2010

 

               Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, (phần 2) và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của Chính phủ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về công tác thanh niên trong tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2010 như sau:

               I- MỤC TIÊU:

               Chăm lo bồi dưỡng thanh niên Đồng Nai có lý tưởng, đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, có ý chí chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; có năng lực tiếp cận và sáng tạo khoa học công nghệ mới; ý thức tôn trọng luật pháp, trách nhiệm công dân, lối sống văn hóa, có sức khỏe tốt. Là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; làm nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, là lực lượng bổ xung cho Đảng. Đoàn kết tập hợp rộng rãi thanh niên góp phần xây dựng quê hương Đồng Nai giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

               II- NHIỆM VỤ:

               1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tôn trọng pháp luật, xây dựng phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cách mạng cho thanh niên:

               - Tập trung tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao giác ngộ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lòng yêu nước, rèn luyện đạo đức cách mạng; xây dựng cho thanh niên có tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa nhân loại. Đẩy mạnh công tác giáo dục, học tập các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước và thế giới, hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên.

               - Yêu cầu 90% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 60% thanh niên ngoài nhà trường được tuyên truyền, học tập “6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên” do Trung ương Đoàn biên soạn. Hàng năm có hơn 80% đoàn viên và 60% thanh niên được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ từng địa phương; 80% thanh thiếu niên tham gia vào các hình thức sinh hoạt, giáo dục truyền thống. Có 70-80% thanh niên khu vực đô thị và 60-70% thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn được tuyên truyền phổ biến pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật.

               2. Nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, tiếp cận và ứng dụng khoa học-công nghệ mới; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho thanh niên:

               - Xây dựng cho thanh niên tinh thần và ý chí không ngừng nâng cao trình độ, hoàn thành chương trình phổ cập trung học cho thanh niên; khuyến khích thanh niên học tập ở bậc cao đẳng, đại học và trên đại học.

               - Phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo của các Trung tâm dạy nghề. Khuyến khích phát triển các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, đến năm 2010, cơ bản đáp ứng được nhu cầu trên 50% lao động có tay nghề, chuyên môn, kỹ thuật cho các ngành kinh tế của tỉnh và từng địa phương. Xây dựng lực lượng lao động trẻ phù hợp, đáp ứng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, cán bộ khoa học - kỹ thuật trẻ có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo và khả năng hợp tác; tăng cường bố trí cán bộ trẻ có trình độ cao trong đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo.

               - Tạo thêm nhiều việc làm mới, tạo thêm việc làm cho thanh niên đạt trên 70% tổng số lao động được giải quyết việc làm hàng năm. Có kế hoạch giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn, cho bộ đội xuất ngũ. Hình thành nhận thức đúng đắn của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, nâng cao tính tích cực chủ động của thanh niên trong việc tự nâng cao trình độ và tìm kiếm việc làm.

               3. Nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tình trạng phạm  pháp trong thanh niên:

               - Đẩy mạnh cuộc vận động bài trừ ma túy, mại dâm và tội phạm trong thanh thiếu niên. Phát động phong trào “thanh niên Đồng Nai khỏe để lập nghiệp và giữ nước” nhằm tăng cường tập luyện thể dục thể thao rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và  phong trào thanh niên đi đầu trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh nơi công cộng.

               - Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, phát động phong trào thanh niên hát các bài ca truyền thống cách mạng, làm nòng cốt, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát động phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa trẻ”, “Tuổi trẻ sống đẹp”, trong thanh niên. Đến năm 2010, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có tụ điểm sinh hoạt của thanh thiếu nhi, đồng thời đẩy mạnh các phong trào văn thể mỹ, đào tạo nuôi dưỡng tài năng trẻ. Ở cấp tỉnh, có nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt truyền thống thanh niên do Tỉnh Đoàn quản lý và tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao của thanh niên trong tỉnh.

               - Mở rộng sự tham gia của lực lượng trẻ trong các hoạt động xã hội nhân đạo, bảo vệ môi trường, xây dựng cuộc sống văn hóa ở cơ sở, phòng chống và giảm thiểu tỷ lệ thanh niên phạm pháp, tình trạng vi phạm trật tự công cộng, an toàn giao thông trong thanh niên. Có biện pháp hiệu qủa giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên hư hỏng, phạm pháp hòa nhập lại cuộc sống cộng đồng.

               4. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa:

               - Phát huy tốt vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đặc biệt tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn và xây dựng nông thôn mới.

               - Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 100% thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự được phổ biến, hướng dẫn về luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện đúng luật; có trên 95% đoàn viên, thanh niên tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự trong tổng số thanh niên nhập ngũ hàng năm.

               - 100% thanh niên trong các lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Tất cả học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học phải được giáo dục kiến thức quốc phòng.

               5. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh:

               Củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn, chất lượng cán bộ, chất lượng đoàn viên. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, chú ý tập hợp thanh niên trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tư nhân, thanh niên dân tộc, thanh niên có đạo. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của tổ chức Đoàn, chăm lo xây dựng Đội vững mạnh, tạo nguồn dự bị bổ sung lực lượng thường xuyên, quan trọng cho Đoàn.

               a. Đối với cán bộ Đoàn: Làm tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn; tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Đoàn đủ về số lượng, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác thanh niên trong điều kiện mới. Yêu cầu mỗi cán bộ Đoàn phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; đến năm 2010, cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở phải qua chương trình sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 70% học trung cấp chính trị; cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện, tỉnh có trình độ trung cấp chính trị, trung cấp thanh vận, cử nhân chính trị.

               Coi trọng chất lượng, nâng tỷ lệ cán bộ Đoàn các cấp nằm trong độ tuổi đoàn viên, khắc phục trình trạng cán bộ Đoàn lớn tuổi. Cuối năm 2005, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giới thiệu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ít nhất 100 cán bộ Đoàn đã tốt nghiệp đại học để đào tạo, bố trí; từ nay đến năm 2010 bồi dưỡng 6.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

               b. Đối với Đoàn viên: Nâng cao chất lượng Đoàn viên, đặc biệt là phẩm chất chính trị, tính xung kích, tình nguyện, gương mẫu đi đầu trong mọi công viêc; là người công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, tấm gương tốt của thiếu nhi; có uy tín trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư; tạo điều kiện cho đoàn viên dù ở bất kỳ lĩnh vực, địa bàn nào cũng tham gia các hoạt động của Đoàn và thực hiện nhiệm vụ người đoàn viên. Đẩy mạnh công tác tập hợp phát triển thanh niên, đến năm 2010 tỷ lệ tập hợp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 40% trong tổng số thanh niên trong độ tuổi Đoàn; đoàn viên tham gia sinh hoạt, công tác thường xuyên đạt 90% và phát triển mới 200.000 đoàn viên.

               c. Đối với cơ sở Đoàn: Tập trung củng cố nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn thông qua việc cải tiến phương thức hoạt động, chế độ hội họp, chất lượng sinh hoạt định kỳ và chất lượng quản lý đoàn viên. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi đoàn vững mạnh (ấp, khu phố, lớp học). Tỷ lệ cơ sở vững mạnh, khá hàng năm đạt hơn 90%, không có cơ sở Đoàn yếu kém. Đến cuối năm 2010, có 40% doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng được tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để tập hợp giáo dục công nhân, lao động trẻ.

               d. Công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHTN Việt Nam: Xây dựng Hội theo phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”, tập trung củng cố kiện toàn Ủy Ban hội các cấp, chú trọng đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ, nhóm, câu lạc bộ thanh niên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời mở rộng và tăng cường mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đến năm 2010 tỷ lệ tập hợp vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam là 60% tổng số thanh niên trong độ tuổi Hội.

               đ. Giáo dục, chăm sóc thiếu nhi và xây dựng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Để xây dựng lực lượng bổ sung cho Đoàn, các cấp bộ Đoàn phải làm tốt công tác chăm lo xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, thể chất, tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. Hàng năm có 60% đội viên lớn tuổi được kết nạp vào Đoàn, nâng tỉ lệ đội viên lên 85% so với tổng số thiếu nhi toàn tỉnh, trên 70% đội viên được công nhận cháu ngoan Bác Hồ.

               Củng cố và đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, hạn chế thấp nhất trẻ em thất học vào đời sớm; 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tổ chức Hội đồng đội và các hoạt động cụ thể.

               III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

               1/ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với công tác thanh niên: Quan tâm và chăm lo hơn nữa đến công tác thanh niên và phong trào thanh niên, xác định chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn là làm trước một bước việc xây dựng Đảng; đặt vấn đề thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố con người. Các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác thanh niên; quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết Tỉnh ủy và chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ đến các chi bộ và từng đảng viên.

               Phân công đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội LHTN và làm cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Đảng trong thanh niên; phát huy vai trò của hệ thống chính trị làm công tác thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về việc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất ở các Đoàn khối để tạo điều kiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị này. Có chính sách đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp cho cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn. Mỗi cấp ủy cần quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức Đoàn về công tác cán bộ từ khâu tuyển chọn, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ.

               Định kỳ hàng quý, Thường trực các cấp ủy nghe Ban Thường vụ đoàn báo cáo, đề xuất ý kiến về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với đoàn viên thanh niên để tìim hiểu nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết những thắc mắc, những vấn đề bức xúc trong thanh niên. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

               2/ Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với công tác thanh niên: Tăng cường và đổi mới quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Chủ động xây dựng chương trình phát triển thanh niên ở từng địa phương, đơn vị trên cơ sở cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ đến năm 2010. Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyến, các sở, ngành và có sự phối kết hợp chặt chẽ để giải quyết nhiệm vụ liên ngành về công tác thanh niên. Các Sở, Ủy Ban nhân dân các huyện, thị, thành phố Biên Hòa và các cơ quan có liên quan căn cứ vào chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và 5 năm. Việc xây dựng kế hoạch tiến hành lồng ghép với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khác, trong đó tập trung vào việc:

               - Tạo điều kiện cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chú ý thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc; củng cố nâng cấp, mở rộng quy mô đào tạo ở các trường dạy nghề công lập của tỉnh, trước mắt thành lập thêm trường công nhân kỹ thuật tại khu vực Long Thành – Nhơn Trạch, đầu tư xây dựng trường dạy nghề 26/3 để dạy nghề cho thanh niên và bộ đội xuất ngũ. Tạo điều kiện cho thanh niên nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

               - Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ khoa học, lãnh đạo, quản lý trẻ, có chế độ thu hút thanh niên Đồng Nai tốt nghiệp các trường đại học về địa phương công tác, khuyến khích cán bộ trẻ tình nguyện về làm việc ở nông thôn, các vùng khó khăn.

               - Có chính sách cụ thể, thiết thực giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là tạo việc làm, đảm bảo việc làm và các chính sách đãi ngộ cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên con em các gia đình chính sách, gia đình nghèo, thanh niên tàn tật… giải quyết vấn đề nhà ở cho thanh niên công nhân khu công nghiệp tập trung; hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

               - UBND các cấp tạo cơ chế thích hợp, thuận lợi và giao cho Đoàn thanh niên thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa. xã hội của địa phương. Đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời những đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong hoạt động, sản xuất kinh doanh giỏi; các nhà doanh nghiệp, chủ trang trại trẻ làm kinh tế đạt hiệu qủa.

               3. Xã hội hóa công tác thanh niên: Tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh trong việc xây dựng nhận thức đúng đắn thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền, định hướng, nâng cao lòng yêu quê hương đất nước, tình thương người, hướng đến chân thiện mỹ cho thanh thiếu niên. Đài phát thanh - truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục về thanh niên và hoạt động Đoàn; Báo Đồng Nai giúp Tỉnh đoàn nâng cao chất lượng tờ tin tuổi trẻ Đồng Nai, tiến tới thành lập tờ báo tuổi trẻ Đồng Nai.

               Phối họp chặt chẽ giữa các đoàn thể nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, các giới, các thành phần xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tăng cường chăm lo giáo dục, bồi duỡng và phát huy vai trò của thanh niên. Kết hợp tốt giữa việc thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ, các cá nhân điển hình với việc tôn vinh, tạo dư luận xã hội hỗ trợ, khuyến khích tài năng trẻ, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển, trưởng thành và cống hiến của các tài năng trẻ và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

               Khuyến khích các lực lượng xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghề nghiệp, đầu tư phát triển các cơ sở vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên; huy động các nguồn lực cho hoạt động thanh niên.         

               IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

               1. Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc thành lập ban chỉ đạo tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác thanh niên và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

               2. Các cấp Đảng ủy trực thuộc, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các Sở, ngành và Đảng đoàn Mặt trận, các đoàn thể căn cứ vào Nghị quyết này xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, của đơn vị. Hàng năm có đánh gía kết qủa thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

               3. Ban Tổ  chức Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kế hoạch phát triển đảng viên trong thanh niên; chủ trì xây dựng quy hoạch đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn, bố trí cán bộ Đoàn, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ trong từng giai đoạn; xây dựng và thực hiện, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo đội ngũ cán bộ trẻ chiếm 50%.

               Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trường Chính trị tỉnh xây dựng chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề cương bài giảng về công tác thanh vận, các nội dung tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam trong các lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng cán bộ đoàn và tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên. Đưa nội dung đào tạo cán bộ Đoàn - Hội - Đội vào chương trình của khoa dân vận, Mặt trận đoàn thể tại Trường Chính trị tỉnh.

               4. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên và triển khai thực hiện có hiệu qủa chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 của Chính phủ. Các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa học công nghệ, Văn hóa – Thông tinh, Thể dục thể thao, Tư pháp và các sở ngành có liên quan xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, tham mưu cho UBND tỉnh việc thực hiện các chế độ chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

               5. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai quán triệt Nghị quyết trong các cấp bộ Đoàn và đến từng đoàn viên, thanh niên; đề ra kế hoạch cụ thể xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động, tích cực xây dựng các dự án, các chương trình phối hợp của của Đoàn với các Sở, Ban ngành, các đơn vị có liên quan; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh thiếu niên kịp thời tham nưu, đề xuất với cấp ủy những vấn đề có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

               6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì các Ban đảng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo dõi, triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện; có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và thường xuyên báo cáo tình hình, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.  

                                         TM.BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

                                                                BÍ THƯ

                                                                (đã ký)

                                                         LÊ HOÀNG QUÂN

 

 

 

 • Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Trung ương Đoàn TNCS HCM
 •  Thăm dò dư luận
  Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
  Học tập nâng cao trình độ.
  Việc làm.
  Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  Hoạt động vui chơi giải trí.
  Nhu cầu khác.
   
  Web poll
  As for you, Should Youth movement of Dong Nai province be assessed as:
  Dynamic and so practical
  Inactive and movement tendency
  Passive, unable to draw participation of Youth

  [ Kết quả | Polls ]
  Số phiếu: 123
    Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ | Cấu trúc Lên đầu trang