Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

THEO DẤU CHÂN BÁC

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 7

Nhóm chuyên mục tin:ID

8

Attachments

Created at 3/12/2018 5:25 PM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 3/12/2018 5:37 PM by Bùi Hữu Chí