Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

ĐẠI HỘI ĐOÀN

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

2

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 6

Nhóm chuyên mục tin:ID

7

Attachments

Created at 1/6/2017 9:40 AM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 8/8/2017 4:34 PM by Bùi Hữu Chí