Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

LÀM THEO LỜI BÁC

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

2

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Attachments

Created at 6/26/2015 8:43 AM by Bùi Hữu Chí
Last modified at 8/8/2017 3:50 PM by Bùi Hữu Chí