Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 4

Nhóm chuyên mục tin:ID

4

Attachments

Created at 4/4/2014 10:30 AM by DONGA-SERVER\Administrator
Last modified at 8/8/2017 3:59 PM by Bùi Hữu Chí