Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Thanh niên & cuộc sống

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 6

Nhóm chuyên mục tin:ID

7

Attachments

Created at 5/10/2014 9:15 AM by DONGA-SERVER\Administrator
Last modified at 8/8/2017 4:35 PM by Bùi Hữu Chí